הודעות דוא"ל שנשלחו

מסך זה מציג תיעוד של הודעות הדוא"ל שנשלחו בעקבות שליחה של רשומה או שמירה של רשומה כטיוטה.

עבור כל הודעה מוצגים האפיינים הבאים:

  • תאריך: המועד בו התרחשה הפעולה בגינה נשלחה ההודעה.
  • אל: הנמענים אליהם נשלחה ההודעה.
  • נושא: הנושא של ההודעה.
  • מאת: מאיזו כתובת דוא"ל נשלחה הההודעה ומה השם שהוצג. בשלב זה, הכתובת איננה ניתנת לשינוי ע"י והיא תמיד תהיה noreply@tepez.co.il. השם יהיה כפי שהוגדר במסך אחרי שליחה או אחרי שמירה או Tepez אם לא הוגדר כל שם.
  • השב אל: כתובת ההשב-אל של ההודעה.
  • נשלחה בעקבות: הפעולה שבעקבותיה נשלחה ההודעה: שליחה או שמירה.

לאחר מכן יוצג תוכן ההודעה.

בתחתית המסך נמצאים כפתורים למעבר בין ההודעות השונות שנשלחו עבור הרשומה.

תוצאות נמצאו עבור ""

    לא נמצאו תוצאות עבור ""